[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 36 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
หน่วยงานภายนอก
e-Learning


  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
 

วิสัยทัศน์ (VISION)

“ โรงพยาบาลคุณภาพ ที่มุ่งเน้นความปลอดภัย ใส่ใจบริการ ทำงานอย่างมีความสุข 


นิยาม Vision

โรงพยาบาลคุณภาพ   
: โรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ฟื้นฟูสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ

ที่มุ่งเน้นความปลอดภัย  
: โรงพยาบาลที่ให้บริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่เน้นความปลอดภัยตามหลัก “Patient and Personnel Safety : 2P Safety

ใส่ใจบริการ     
: บุคลากรให้บริการตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ เน้นความปลอดภัย 2P Safety โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีบุคลิกยิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวทักทาย พูดจาไพเราะ อ่อนน้อมถ่อมตน        

ทำงานอย่างมีความสุข   
: บุคลากรได้รับการดูแลด้านสุขภาพ  มีความสุขในการทำงาน โรงพยาบาลมีส่วนร่วมในการทำงานกับเครือข่ายและมีระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีความมั่นคงทางการเงิน และระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพพันธกิจ (MISSION)

1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานความปลอดภัย

2. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค ฟื้นฟูสุขภาพตามมาตรฐาน ให้เกิดสุขภาวะ ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพตามกลุ่มวัยในชุมชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคีเครือข่าย สามารถจัดการสุขภาพชุมชนอย่างมีมาตรฐาน ชุมชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง

4. พัฒนาระบบบริหาร  ด้านบุคลากร การเงิน การคลัง และสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อภารกิจของโรงพยาบาลภาครัฐ

MOPH

ค่านิยมองค์กร (CORE VALUE)

ใส่ใจบริการ 

-  ยิ้มแย้มแจ่มใส กล่าวทักทาย พูดจาไพเราะ
-  อ่อนน้อมถ่อมตน
-  บริการตามมาตรฐาน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ทำงานเป็นทีม

-  ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบงานในหน้าที่และส่วนรวม
-  มีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

พัฒนาสมรรถนะตนเอง
-  มีความซื่อสัตย์ต่องานและตนเอง
-  มีความสนใจ ประชุม ศึกษาอบรมตามเกณฑ์หน่วยงาน
-  มีความมุ่งมั่นให้งานเกิดผลสัมฤทธิ์
-  มีผลสัมฤทธิ์ในงานและพฤติกรรมในการทำงานในระดับที่ดี


เข็มมุ่งองค์กร ปี 2563

 1. การบริการตามมาตรฐานความปลอดภัย 2P Safety


ระเด็นยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ISSUES)

1. พัฒนาคุณภาพด้านการรักษาพยาบาลให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจ
2. ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน
3. พัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
4. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพและภาคเครือข่ายได้ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบงาน PCC (Primary Care Cluster)
6. พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
7. พัฒนาระบบบริหารการเงิน
8. พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
9. พัฒนาระบบสารสนเทศ


เป้าประสงค์ (GOALS)

1. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนและอัตราตายในการรับบริการ

2. โรงพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการสุขภาพ

4. ระบบงาน PCC (Primary Care Cluster) มีคุณภาพตามมาตรฐาน

5. ประชาชนสุขภาพดีและลดอัตราป่วยด้วยโรคและภัยสุขภาพ ตามกลุ่มวัยที่เป็นปัญหาในชุมชน

6. ระบบเฝ้าระวัง ตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพมีประสิทธิภาพ

7. ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงจากโรคและภัยสุขภาพ

8. ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

9. ภาคีครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพชุมชน

10. บุคลากรมีสมรรถนะ

11. บุคลากรมีสุขภาพดี

12. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ Happinometer

13. สถานะการเงินมั่นคง มีเสถียรภาพางการเงิน

14. บริหารโดยหลักธรรมาภิบาล

15. ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพตอบสนองการบริหารและบริการสุขภาพ